image

Stādu Audzētāju Biedrības
statūti

nodaļa. Biedrības nosaukums

 1. Biedrības nosaukums ir “Stādu Audzētāju Biedrība” (turpmāk tekstā - Biedrība).

nodaļa. Biedrības mērķi

 1. Biedrības mērķi ir:
  1. Stādu audzētāju, attiecīgo speciālistu un interesentu apvienošana, lai veicinātu dārzkopības nozares attīstību un izaugsmi.
  2. Veicināt lauku attīstību un aktivizēt lauku iedzīvotāju sabiedrisko darbību.
  3. Ar Biedrības biedru saražoto produkciju veicināt Latvijas pilsētvides un lauku teritorijas sakopšanu un apzaļumošanu.
 2. Biedrības darbības uzdevumi ir:
  1. Attīstīt stādu audzētāju izglītības līmeni, ražošanas vidi un profesionalitāti;
  2. Dažādu stādu kvalitatīvas audzēšanas veicināšana un koordinēšana saistībā ar šīs nozares attīstības tendencēm Latvijā un Pasaulē, šim mērķim vajadzīgās informācijas vākšana, apkopošana, apstrāde un apmaiņa neatkarīgi no audzētāju īpašuma formas un juridiskā statusa;
  3. Aizstāvēt stādu audzētāju intereses;
  4. Sadarbība ar citām organizācijām Latvijā un pasaulē;
  5. Sadarbība ar valstiskām struktūrām.
  6. Veikt stādu audzētāju un citu interesentu izglītojošus un informējošus pasākumus, kā arī veicināt jauno speciālistu interesi par stādu audzēšanas nozari.
 3. Biedrības darbības metodes ir:
  1. informēt par dažādām stādu audzēšanas metodēm.
  2. organizēt biedru pieredzes apmaiņu Latvijā un ārzemēs.
  3. organizēt ekskursijas, seminārus, sanāksmes, konferences, radošos komandējumus u.c. sabiedriskus pasākumus gan biedru interesēs, gan sabiedrības informēšanai, kā arī jauno speciālistu un citu interesentu izglītošanai.
  4. saimnieciskās darbības veikšana, lai izveidotu materiāli – tehnisko bāzi kā pamatu praktiskas palīdzības sniegšanā biedriem, viņu racionālo priekšlikumu izstrādāšanai un ieviešanai.
  5. Veikt citas likumā atļautās darbības.

nodaļa. Biedrības darbības termiņš

 1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana

 1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
 2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā četru nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstiskā veidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
 3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstiskā veidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
 4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstiskā veidā paziņojot par to valdei;
 5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
  1. biedrs vairāk kā 6 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
  2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
  3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
  4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
 6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstiskā veidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi

 1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
  1. piedalīties Biedrības pārvaldē,
  2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,
  3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,
  4. brīvi darboties citās demokrātiskās sabiedriskās vai politiskās organizācijās;
 2. Biedrības biedru pienākumi:
  1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus
  2. regulāri maksāt biedra naudu,
  3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu,
  4. pēc valdes pieprasījuma iesniegt oficiālos statistiskos datus;
 3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana;
 4. Biedrības līdzekļi biedru kopsapulces noteiktā budžeta ietvaros un saskaņā ar Valdes rīkojumiem tiek izlietoti:
  1. Biedrības mērķu īstenošanai un uzdevumu izpildīšanai;
  2. Biedrības darbinieku algošanai;
  3. citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar Biedrības darbības nodrošināšanu.
 5. Gadījumos, kad Biedrības līdzekļi nav pietiekami kāda Biedrības uzdevumiem atbilstoša mērķa sasniegšanai, vai pasākuma realizēšanai, tās biedri var vienoties par atsevišķu brīvprātīgu ieguldījumu šī mērķa vai pasākuma realizēšanai. Ieguldījumu ar valdes lēmumu drīkst izmanot tikai šī mērķa sasniegšanai vai pasākuma realizēšanai.
 6. Par Biedrības finanšu līdzekļu pareizu izmantošanu atbild Biedrības valdes priekšsēdētājs, bet par kontroli – revidents.

nodaļa. Biedrības struktūrvienības

 1. Ar biedru kopsapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;
 2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

 1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
 2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē personīgi vai rakstiski pilnvarojot citu fizisku personu.
 3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā- ne vēlāk kā līdz 31.martam.
 4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstiskā veidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
 5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.
 6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
 7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
 8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

nodaļa. Izpildinstitūcija

 1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no četriem valdes locekļiem.
 2. Valdes locekļi no sava vidus ievēlē valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.
 3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.
 4. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.
 5. Valdes loceklis pilda savus pienākumus sabiedriskā kārtā.
 6. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumu par algota darbinieka nodarbināšanu Biedrības interesēs.
 7. Vienāda balsu sadalījuma gadījumā izšķirošā balss pieder valdes priekšsēdētājam.

nodaļa. Revidents

 1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēlē biedru sapulce uz vienu gadu.
 2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
 3. Revidents
  1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
  2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
  3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
  4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
 4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
 5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

nodaļa. Biedru nauda

 1. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā.
 2. Biedru kopsapulce ir tiesīga noteikt ikgadējo biedru naudas apjomu, samaksas termiņus un kārtību.

nodaļa. Likvidācija

 1. Biedrības likvidācija notiek atbilstoši Latvijas Valsts likumdošanai.

Statūti apstiprināti biedru kopsapulcē Bulduros, 2018.gada 09.februārī.